Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Upis

Prijava potencijalnih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija - popunjavanjem formulara imate mogućnost blagovremenog obaveštavanja o uslovima upisa, važnim datumima, polaganju prijemnog uspita.

Visoka železnicka škola strukovnih studija u Beogradu u raspisuje konkurs za upis na studije I nivoa obrazovanja (osnovne strukovne studije) i II nivoa obrazovanja (master strukovne studije).

USLOVI UPISA I UPIS NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
Budući studenti osnovnih strukovnih studija podnose prijavu za polaganje prijemnog ispita u skladu sa Konkursom za upis. Za upis mogu da konkurišu kandidati koji su završili srednju školu i koji su polagali prijemni ispit iz jednog od predmeta po programu srednje škole.

Prijavljeni kandidati za upis na studijske programe: Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju i Javni gradski i industrijski saobraćaj prijemni ispit polažu po izboru iz jednog od sledeća tri predmeta: Matematika, Osnovi saobraćaja i Fizika, a na studijskim programu Komercijalno poslovanje železnice kandidati polažu prijemni ispit po izboru i jednog od sledeća tri predmeta: Matematika, Osnovi saobraćaja i Poslovna ekonomija.

Bez polaganja prijemnog ispita mogu da se upišu strani studenti prema proceduri koju je propisalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Škola tokom juna meseca organizuje intenzivnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita koja je besplatna. Informacije se mogu dobiti posredstvom telefona: (011)32-92-517 i 27-68-095, mail-a: office@vzs.edu.rs ili preko sajta: www.vzs.edu.rs.

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs: Prijavni list (dobija se na dan prijavljivanja na šalteru Službe za studentska pitanja); Fotokopije svedočanstva sva tri/četiri razreda srednje škole (original na uvid); Fotokopija diplome o završnom - maturskom ispitu (original na uvid); Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija i/ili original); Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita (original uplatnica).

Prijemni ispit se polaže u učionicama Škole prema prethodno istaknutom rasporedu. Za polaganje prijemnog ispita potrebno je doneti potvrdu dobijenu prilikom prijavljivanja, ličnu kartu i pribor za pisanje. Posle polaganja prijemnog ispita formira se rang lista kandidata na bazi postignutog uspeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Kandidati koji ispunjavaju uslove za finansiranje iz budžeta Republike Srbije, propisane Zajedničkim konknursom, upisuju se na teret budžeta Republike Srbije, a ostali kandidati u skladu sa uslovima Zajedničkog konkursa upisuju se u režimu plaćanja školarina.

Dokumenta za upis: svedočanstva tri/četiri razreda srednje škole (originalna); diploma o završnom - maturskom ispitu (original); izvod iz matične knjige rođenih (original); dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm; dva obrasca ŠV-20 (kupuju se na šalteru Škole); indeks (kupuje se na šalteru Škole); dokaz od uplati troškova samofinansiranja (original uplatnica).

NASTAVAK STUDIJA

Pravo konkurisanja i upisa na odgovarajući akreditovani studijski program imaju kandidati sa završenim odgovarajucim odsekom, smerom ili studijskom grupom u ranijoj Višoj železnickoj školi. Diplomirani studenti ranije Više železničke škole upisuju treću godinu, odnosno nastavak studija po nastavnim planovima i programima Visoke železničke škole strukovnih studija. Ovi kandidati ne polažu prijemni ispit.

Nastava na osnovnim strukovnim studija počinje prve nedelje oktobra. Raspored održavanja nastave biće blagovremeno objavljen.

UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Na akreditovane master strukovne studije može se upisati lice koje ima završene osnovne strukovne studije u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija ili visoko obrazovanje stečeno na srodnim osnovnim strukovnim studijama odgovarajuće stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka, odnosno društveno-hunanističkih nauka, u obimu od najmanje 180 ESPB bodova.

KAKO SE STUDIRA U VŽŠSS?

Osnovne strukovne studije traju tri godine, šest semestara (180 ESPB bodova). Master strukovne studije traju dve godinu, četiri semestra (120 ESPB bodova) posle završenih osnovnih strukovnih studija.