Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Upis

Prijava potencijalnih kandidata za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija - popunjavanjem formulara imate mogućnost blagovremenog obaveštavanja o uslovima upisa, važnim datumima, polaganju prijemnog uspita.

USLOVI UPISA I UPIS NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE
Budući studenti osnovnih strukovnih studija podnose prijavu za polaganje prijemnog ispita u skladu sa Konkursom za upis. Za upis mogu da konkurišu kandidati koji su završili srednju školu i koji su polagali prijemni ispit iz jednog od predmeta po programu srednje škole.

Prijavljeni kandidati za upis na studijske programe: Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju i Javni gradski i industrijski saobraćaj prijemni ispit polažu po izboru iz jednog od sledeća tri predmeta: Matematika, Osnovi saobraćaja i Fizika, a na studijskim programu Komercijalno poslovanje železnice kandidati polazžu prijemni ispit po izboru i jednog od sledeća tri predmeta: Matematika, Osnovi saobraćaja i Poslovna ekonomija.

Odsek VŽŠ tokom juna meseca organizuje intenzivnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita koja je besplatna. Informacije se mogu dobiti posredstvom telefona: (011)32-92-517 i 27-68-095, mail-a: office@vzs.edu.rs ili preko sajta: www.vzs.edu.rs.

Dokumenta za prijavljivanje na konkurs: Prijavni list (dobija se na dan prijavljivanja na šalteru Službe za studentska pitanja); Fotokopije svedočanstva svih razreda srednje škole (original na uvid); Fotokopija diplome o završnom - maturskom ispitu (original na uvid); Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija i/ili original); Uverenje o državljanstvu RS; Za stane studente kopija prve strane pasosa; Dokaz o uplati troškova za organizovanje prijemnog ispita (original uplatnica).

Prijemni ispit se polaže u učionicama Odseka prema prethodno istaknutom rasporedu. Za polaganje prijemnog ispita potrebno je doneti potvrdu dobijenu prilikom prijavljivanja, ličnu kartu i pribor za pisanje. Posle polaganja prijemnog ispita formira se rang lista kandidata na bazi postignutog uspeha u srednjoj školi i rezultata prijemnog ispita. Kandidati koji ispunjavaju uslove za finansiranje iz budžeta Republike Srbije, propisane Zajedničkim konknursom, upisuju se na teret budžeta Republike Srbije, a ostali kandidati u skladu sa uslovima Zajedničkog konkursa upisuju se u režimu plaćanja školarina.


Naknada za troskove upisa na osnovne strukovne studije

nalog za uplatu

Dokumenta za upis: svedočanstva svih razreda srednje škole (originalna); diploma o završnom - maturskom ispitu (original); izvod iz matične knjige rođenih (original); Uverenje o državljanstvu RS (original) dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm; dva obrasca ŠV-20 (kupuju se na šalteru Odseka); indeks (kupuje se na šalteru Odseka); dokaz od uplati troškova samofinansiranja (original uplatnica).

Broj studenata za upis u I godinu osnovnih strukovnih studija

Studijski program Broj studenata
koji se finansira iz budzeta
Broj studenata
koji plaćaju školarinu
Železnički saobraćaj 18 42
Železničko mašinstvo 10 20
Komercijalno poslovanje u saobraćaju 17 33
Elektrotehnika u saobraćaju 15 15
Javni gradski i industrijski saobraćaj 15 25

UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Na akreditovane master strukovne studije može se upisati lice koje je zavrsilo odgovarajuce studije prvog stepena u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, kao i lice koje je zavrsilo osnovne cetvorogodisnje studije po zakonima koji su vazili pre stupanja na skagu Zakona o visokom obrazovanju.

Naknada za troskove upisa na master strukovne studije

nalog za uplatu

Broj studenata za upis u I godinu master strukovnih studija

Studijski program Broj studenata
koji plaćaju školarinu
Saobraćajno inženjerstvo 32
Elektrotehnika u saobraćaju 32
Komercijalno poslovanje u saobraćaju 25

PRILIKOM UPISA NA OSNOVNE I MASTER STRUKOVNE STUDIJE STUDENTI SU U OBAVEZI PLACANJA CLANARINE ZA SKASSS (Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije), U IZNOSU OD 100,00 DINARA.

nalog za uplatu

KAKO SE STUDIRA U ODSEKU VISOKA ŽELEZNIČKA ŠKOLA?

Osnovne strukovne studije traju tri godine, šest semestara (180 ESPB bodova). Master strukovne studije traju dve godinu, četiri semestra (120 ESPB bodova) posle završenih osnovnih strukovnih studija.