Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Služba za finansijsko-računovodstvene poslove

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove se brine o materijalno-finansijskom poslovanju Škole i to:
• obračunava i isplaćuje lična primanja zaposlenih i saradnika, i po potrebi izdaje potvrde i izveštaje o primanjima,
• evidentira imovinu Škole i
• fakturiše usluge Škole, naplaćuje potraživanja i plaća obaveze, radi periodične i godišnje obračune i izveštaje za potrebe Škole, statistike i ostale poslove vezane za materijalno i finansijsko poslovanje.


Poreski identifikacioni broj (PIB) je: 112225199

Maticni broj: 18376385

Akademiju zastupa: dr Ana Savić, predsednik

Žiro račun: 840-2119666-62

primalac: Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka železnička škola

Pozivi na broj Odseka Visoka železnička škola:
4-6810 (prijava ispita)
4-3820 (diplomski/završni ispit)
4-0830 (školarina)
4-5280 (prijemni ispit)
4-1560 (sprovodenje konkursa)
4-8270 (nostrifikacija diplome)
4-7540 (ostalo)