Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Politika kvaliteta

Komisija za poslove praćenja, obezbeđivanja i unapređenja razvoja kvaliteta
studijskih programa, nastave i uslova rada

Komisija obavlja poslove praćenja, obezbeđivanja, unapredenja i razvoja kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i da sprovodi postupke samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta Studijskih programa, nastave i uslova rada. U postupku samovrednovanja Komisija je u obavezi da razmatra i ocenu studenata.

Komisija za obezbeđenje kvaliteta je u obavezi da samovrednovanje sprovodi u intervalima od najviše tri godine, počev od 28.09.2007. godine kada je Visoka železnička škola strukovnih studija dobila Dozvolu za rad.


  • Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u Visokoj železnickoj školi strukovnih studija za period od oktobar 2008. - oktobar 2011. godine

  • Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u Visokoj železnickoj školi strukovnih studija za period od oktobar 2011. - oktobar 2015. godine

  • Spisak članova Komisije za kvalitet
  •