Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Politika kvaliteta

Komisija za poslove praćenja, obezbeđivanja i unapređenja razvoja kvaliteta
studijskih programa, nastave i uslova rada

Komisija obavlja poslove praćenja, obezbeđivanja, unapredenja i razvoja kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i da sprovodi postupke samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta Studijskih programa, nastave i uslova rada. U postupku samovrednovanja Komisija je u obavezi da razmatra i ocenu studenata.

Komisija za obezbeđenje kvaliteta je u obavezi da samovrednovanje sprovodi u intervalima od najviše tri godine, počev od 28.09.2007. godine kada je Visoka železnička škola strukovnih studija dobila Dozvolu za rad.


 • Spisak članova Komisije za kvalitet

 • Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u Visokoj železnickoj školi strukovnih studija za period od oktobar 2008. - oktobar 2011. godine

 • Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u Visokoj železnickoj školi strukovnih studija za period od oktobar 2011. - oktobar 2015. godine

 • Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u Visokoj zeleznickoj školi strukovnih studija za period oktobar 2015 - oktobar 2018

 • Akcioni plan za obezbeđenje kvaliteta za 2020. sa odlukom o usvajanju

 • Akcioni plan za obezbeđenje kvaliteta za 2019. sa odlukom o usvajanju

 • Akcioni plan za obezbeđenje kvaliteta za 2018. sa odlukom o usvajanju

 • Akcioni plan za obezbedenje kvaliteta za 2017. sa odlukom o usvajanju

 • Godisnji izveštaj Komisije za kvalitet za 2019. sa odlukom o usvajanju

 • Godisnji izveštaj Komisije za kvalitet za 2018. sa odlukom o usvajanju

 • Izveštaj ankete diplomiranih studenata 2019. sa odlukom o usvajanju

 • Izveštaj ankete diplomiranih studenata 2017. sa odlukom o usvajanju

 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, jul 2017. sa odlukom o usvajanju

 • Plan rada Komisije za kvalitet za 2020. sa odlukom o usvajanju

 • Plan rada Komisije za kvalitet za 2019. sa odlukom o usvajanju

 • Plan rada Komisije za kvalitet za 2017. sa odlukom o usvajanju

 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, februar 2018. sa odlukom o usvajanju

 • Izveštaj vrednovanja diplomiranih studenata od strane poslodavaca 2018 sa odlukom o usvajanju

 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, jul 2018. sa odlukom o usvajanju

 • Analiza vrednovanja studenata 2016/2017. sa predlogom korektivnih i preventivnih mera

 • Izvestaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, februar 2019 sa odlukom o usvajanju

 • Izvestaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, jul 2019 sa odlukom o usvajanju
 • Anektni upitnici za studente